กรุณาอ่านรายละเอียดของข้อมูลด้านล่างอย่างละเอียด
ก่อนยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการโปรแกรม Phoenix Trading Program

เว็บไซด์ www.pnixprogram.com เป็นเว็บไซด์ให้บริการทำนายผลการซื้อขายไบนารี่ ออฟชั่น (Binary Options) และฟอร์เร็กซ์ (Forex) ของ Phoenix Trading ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโบรกเกอร์การซื้อขายใดๆ ข้อมูลด้านล่างคือ เงื่อนไข ที่ได้รับการอนุมัติและบัญญัติ ในการใช้บริการของลูกค้า ที่เกิดชึ้นบนเว็บไซด์ ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการสมัครใช้บริการ และการใช้งาน Phoenix Trading Program

 1. ในการยอมรับเงื่อนไข ในกรณีข้อบังคับเกี่ยวกับอายุของลูกค้าต้องมีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป กรณีที่ Phoenix Trading ทำการตรวจสอบและพบว่าลูกค้ามีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทาง Phoenix Trading มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีของลูกค้าได้ และลูกค้าไม่สามารถร้องขอเงินคืนได้
 2. เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องศึกษากฎหมายของประเทศของท่าน ก่อนสมัครใช้บริการกับทางเว็บไซด์ ดังนั้นหากเกิดปัญหาในภายหลังกับตัวลูกค้า ทางเว็บไซด์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ลูกค้าถูกทำให้เห็นว่า ยอมรับเงื่อนไข และขั้นตอนต่างๆ เช่น การโอนเงินเพื่อซื้อเวลาการใช้งานโปรแกรม วิธีการใช้โปรแกรมเบื้องต้น รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ทุกการกระทำที่เกิดขึ้นบนเว็บไซด์ ลูกค้าต้องยึดหลักตามเงื่อนไข และการแจ้งข่าวของเว็บไซด์เป็นหลัก
 4. ทางเว็บไซด์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไข ถ้าทางเว็บไซด์เห็นว่าถูกต้องและเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามทางเว็บไซด์จะดำเนินการก็ต่อเมื่อมีเหตุผลอันควร ตามความเหมาะสมอย่างมีเหตุผล และจะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบทางหน้าเว็บไซด์อย่างเป็นทางการ
 5. เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ และปฎิบัติตามเงื่อนไข รวมทั้งทำความเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรมของทางเว็บไซด์อย่างเรียบร้อยแล้ว และเมื่อลูกค้าเข้าใช้งานในระบบการให้บริการของเว็บไซด์เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะถูกลงความเห็นว่า เข้าใจวิธีการใช้ และยอมรับผลได้หรือเสียเงินซื้อขาย ที่เกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรมโดยตัวลูกค้า เองไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 6. ทางเว็บไซด์ผู้ให้บริการโปรแกรมไม่ขอรับผิดชอบผลได้หรือเสียเงินซื้อขาย อันเกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรมของลูกค้า ไม่ว่าโปรแกรมจะให้ผลทำนายที่ไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมากเท่าใดก็ตาม
 7. ลูกค้าเห็นด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการกับทางเว็บไซด์ และยินยอมปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ทางเว็บไซด์กำหนดขึ้น ซึ่งถ้าเกิดมีผลเสียเกิดขึ้นกับตัวลูกค้า ลูกค้ายินดีที่จะรับผิดชอบด้วยตัวเองทั้งหมด
 8. ลูกค้าเห็นด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการกับทางเว็บไซด์ และยินยอมปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ทางเว็บไซด์กำหนดขึ้น โดยลูกค้าไม่สามารถนำเว็บไซด์ไปทำการตลาดไม่ว่ากรณีใดๆ หรือทำการตลาดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกค้าเอง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากทางเว็บไซด์ก่อน ทั้งนี้หากทางเว็บไซด์ตรวจพบ จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างสูงที่สุด
 9. ลูกค้ารับรองว่า จะไม่พยายามลักลอบเข้าระบบ จู่โจม หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด อันเป็นสิ่งที่จะทำความเสียหายให้กับทางเว็บไซด์ ทั้งนี้หากทางเว็บไซด์ตรวจพบ จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างสูงที่สุด
 10. ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเว็บไซด์ทราบในทันที หากทางเว็บไซด์มีการผิดพลาดในการปรับยอดเวลาให้ลูกค้าผิด
 11. ลูกค้าต้องไม่นำ Username และ Password ของลูกค้าไปให้บุคคลอื่น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และถูกต้องของเวลาคงเหลือในระบบของลูกค้าเอง โดยกรณีที่ลูกค้าติดต่อกับทางเว็บไซด์เรื่องยอดเวลาลดลง แต่เป็นผลมาจากลูกค้านำ Username และ Password ไปให้บุคคลอื่นใช้ ทางเว็บไซด์ได้ทำการตรวจสอบ และทางเว็บไซด์จะทำการปิด Username ของลูกค้าในทันทีโดยไม่มีการคืนเงินเมื่อเทียบกับเวลาคงเหลือให้กับลูกค้า (ซึ่งบุคคลอื่นไม่ได้ทำการสมัครเข้ามาตามเงื่อนไขของเว็บไซด์)
 12. ลูกค้ายอมรับในการรับข้อมูลข่าวสารของทางเว็บไซด์ ผ่านทางอีเมล์ที่ลูกค้าใช้สมัครสมาชิก รวมถึงช่องทางอื่นๆ เช่น ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางโซเชียล เน็ตเวิร์ค หากลูกค้าต้องการยกเลิกการรับข่าวสารจากทางเว็บไซด์สามารถติดต่อยกเลิกได้กับทางเจ้าหน้าที่
 13. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีการใช้งานโปรแกรมได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น หากเว็บไซด์ตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีบัญชีการใช้งานมากกว่า 1 บัญชี เว็บไซด์สามารถปิดบัญชีนอกเหนือจากนั้นได้ทันที
 14. ลูกค้าได้สมัครและเปิดบัญชีการใช้งานโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะได้รับชื่อใช้งาน และรหัส ซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกค้า ที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ โดยมิให้บุคคลอื่นใดสามารถรับรู้และนำมาใช้งานได้ หากลูกค้าสงสัยว่ามีบุคคลใดลักลอบเข้ามาใช้งานในบัญชีของลูกค้า ให้รีบแจ้งพนักงานให้ทราบภายในทันที เพื่อทางเว็บไซด์ได้ดำเนินการเปิดบัญชีใหม่ให้ลูกค้า ทั้งนี้จำนวนเวลาที่ลดลงจากการตรวจสอบทางเว็บไซด์จะปรับยอดเวลาในบัญชีใหม่ให้ลูกค้าเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของเวลาที่ได้ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว
 15. ทางเว็บไซด์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีที่เกิดปัญหาในเชิงลบต่อเว็บไซด์ผู้ให้บริการ ทั้งนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากการตรวจสอบอย่างมีเหตุผล และลูกค้าไม่สามารถร้องขอเงินคืนได้
 16. กรณีที่ลูกค้าต้องการหยุดใช้บริการ และยังมียอดเวลาคงเหลืออยู่ในระบบ ลูกค้าไม่สามารถร้องขอเงินคืนได้
 17. ทางเว็บไซด์ไม่ขอรับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาความผิดพลาด หรือความล่าช้าของระบบสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ ขณะลูกค้าใช้งานโปรแกรม ทั้งนี้รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ ที่มีผลต่อระบบสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ด้วย
 18. ทางเว็บไซด์ผู้ให้บริการโปรแกรมไม่ขอรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งผ่านข้อมูลระหว่างการใช้งานจากลูกค้ามาสู่เว็บไซด์
 19. กรณีที่ลูกค้านำโปรแกรมไปใช้ โดยลักษณะบอกผลเป็นกลุ่มกับบุคคลทั่วไป ถ้า Phoenix Trading ตรวจสอบแล้วพบว่าลูกค้าเข้าข่ายการกระทำดังกล่าว ทางผู้ให้บริการจะปิดบัญชีของท่านทันที และลูกค้าไม่สามารถร้องขอเงินคืนได้
 20. การส่งเสริมการขายใดๆ ของเว็บไซด์ ทางเว็บไซด์มีสิทธิ์ระงับอย่างมีเหตุผล ในการจ่ายเงินหรือรางวัลใดๆ จนกว่าจะได้มีการพิสูจน์ความถูกต้องในตัวตนของบุคคลซึ่งได้รับรางวัล ภายใต้ความต้องการข้อมูลต่างๆ ของผู้ให้บริการต่อบุคคลผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการจ่ายรางวัล